• Fašiangy v Šuji 2016
  • Fašiangy v Šuji kedysi
  • Dobrovoľný hasičský zbor Šuja 2017
  • Šuja v zime
  • Tam, pod Srnákom žijeme

Obecná zástava a erb

História obecných symbolov:

Zo Šuje sú známe tri pečatidlá. Objavil a uverejnil ich J. Fojtík. Podľa neho najstaršie pečatidlo sa hlási do roku 1785. V pečatnom poli vidí “tri bylky zakončené kvetmi – ružičkami”. Kruhopis pečatidla znie: Sigillum Possessionis Suja. Pečať mala asi priemer 21 mm.

Obecná zástava

Odtlačok druhého pečatidla našiel na písomnosti z roku 1815. Tu je podľa neho v pečatnom poli “hrubými čiarami rytý osemlupienkový kvet – heraldická ruža”. Kruhopis je vyrytý v kurzíve a znie: ” Sigillum Possessionis Suia. Pečať mala priemer asi 27 mm.

Odtalčok tretieho pečatidla obce našiel na dokumente z roku 1869. Pečatný obraz tvorí “sedemlupienková heraldická ruža – ornament”. Kruhopis znie rovnako ako v predchadzajúcom dokumente. Odtlačky tohto počatidla sa našli na písomnostiach z roku 1866 a 1867, kde priemer pečatidla bol 28mm.

Obecný erb

O týchto pečatidlách sme sa dozvedeli z knhy Mestské a obecné pečate Trenčanskej župy od J. Fojtíka, Bratislava, Slovenská archivná správa, str. 158.

Joomla Template by Joomla51.com